Slanje mailova korišćenjem Database Mail komponente

Objavljeno: 26-03-2014 | Autor: Miloš Milenković | Kategorija: Administracija, Alati, Management Studio, T-SQL

Ознаке:

0

Database Mail je SQL Server komponenta koja omogućava developerima i administratorima slanje e-mail poruka iz SQL Server Database Engine-a. Primarna upotreba ove komponente bi trebalo da bude slanje raznih obaveštenja administratorima (u slučaju da dođe do neke greške, opterećenja ili zagušenja na serveru i sl.), ali se može koristiti i za slanje rezultata upita, obaveštavanje developera da se izvršio neki triger itd.

Ostvaruje se korišćenjem sistemske stored procedure sp_send_dbmail. Pre poziva stored procedure, potrebno je napraviti Database Mail nalog i profil koji se kasnije koriste za slanje maila. Oni sadrži podatke kao što su naziv mail servera i email adresa sa koje se šalje mail.

Kreiramo ih sledećim skriptom:

Da bi se slanje mailova omogućilo, osim kreiranja naloga i profila, neophodno je uključiti Database Mail komponentu.

To postižemo izvršavanjem skripta:

Sada smo spremni da pošaljemo email. Ovo je najjednostavniji poziv pomenute stored procedure:

Parametri koje smo iskoristili su prilično jasni:

  • @profile_name je profil koji smo kreirali i koji koristimo za slanje poruke
  • @recipients je lista primalaca poruke i može se navesti jedna ili više mail adresa koje odvajamo tačkom zarez
  • @body je sadržaj tela email poruke
  • @body_format je tip formata tela email poruke i može biti ‘HTML’ ili ‘TEXT’ (ukoliko se kao vrednost parametra stavi ‘HTML’, @body parametar može da sadrži i HTML tagove pored običnog teksta)@subject je tekst koji se prikazuje u subject liniji email poruke

Prilikom slanja email poruke mogu se proslediti brojni parametri koje nismo spomenuli, a neki od najčešće korišćenih su:

  • @copy_recipients – lista primalaca koji će se naći u CC liniji email poruke
  • @blind_copy_recipients – lista primalaca koji će dobiti poruku ali drugi primaoci to neće videti (BCC)
  • @file_attachments – lista dokumenta koji se šalju kao prilog uz poruku (navodi se putanja dokumenta na disku)
  • @importance – označava važnost poruke (može imati vrednosti: ‘low’, ‘normal’ ili ‘high’)

Na kraju, evo jednog skripta kojim se može proveriti koji su mailovi poslati sa nekog profila i koji im je status:

Napišite komentar