Recovery modeli

Objavljeno: 21-10-2014 | Autor: Milen Blagojević | Kategorija: Administracija

1

SQL Server backup i restore operacije se dešavaju unutar konteksta recovery modela baze. Recovery model je podešavanje baze koje kontroliše kako se loguju transakcije za odgovarajuću bazu, da li je moguće backup-ovati transakcioni log i koji tipovi restorovanja baze su mogući. Postoje 3 tipa recovery modela:

Prost (Simple) recovery model - Osnovni recovery model, transakcije se automatski brišu prilikom završetka transakcije i nije podržana nijedna operacija koja zahteva backup-ovanje transakcionog loga. Moguće je izvršavati full i diferencijalni backup. U slučaju bilo kakvog pada sistema sve promene na bazi koje su se desile od poslednjeg backup-a se moraju ponovo izvršiti. Sledeće funkcionalnosti SQL Servera nije moguće koristiti ukoliko je baza u ovom recovery modelu:

tempdb

Objavljeno: 23-04-2014 | Autor: Milen Blagojević | Kategorija: Administracija, Saveti

0

Tempdb je sistemska baza dostupna svim korisnicima konektovanim na SQL Server i u njoj se čuva sledeće:

  • Privremeni objekti koji su eksplicitno kreirani, kao što su globalne i lokalne privremene tabele, privremene procedure, tejbl varijable ili kursori.
  • Interni objekti koji su kreirani od strane SQL Servera kao što su privremene tabele kreirane za čuvanje rezultata prilikom sortiranja ili join-ovanja.
  • Verzije redova iz tabela koje se generišu transakcijama u bazama koje koriste read-commited row versioning isolation ili snapshot isolation.
  • Verzije redova iz tabela koje se generišu transakcijama za: online indeks operacije, Multiple Active Result Sets (MARS) i AFTER trigere.

Operacije koje se izvršavaju u tempdb su minimalno logovane. Ovo omogućava da transakcije mogu biti rollback-ovane. Tempdb je baza koja se rekreira svakog puta kada se SQL Server startuje tako da sistem uvek kreće sa potpuno praznom tempdb bazom. Privremene tabele i procedure se automatski brišu prilikom diskonektovanja korisnika. Zbog toga ne postoje nikakvi objekti koji mogu biti sačuvani iz jedne sesije u drugu. Backup i restore operacije nisu dozvoljene nad tempdb.

Ovo su inicijalne vrednosti za tempdb fajove sa podacima i logom (ove vrednosti variraju u zavisnosti od verzije SQL Servera):

Fajl Logičko ime Fizičko ime Rast fajla
Podaci tempdev tempdb.mdf Automatski rast po 10% dok disk nije pun
Log templog templog.ldf Automatski rast po 10% do maksimuma od 2 TB

Veličina tempdb može uveliko uticati na performanse sistema. Na primer, ako je veličina tempdb premala, sistem može biti previše opterećen sa automatskim rastom umesto da izvršava zadatke. Ovo se može izbeći povećanjem veličine tempdb. Takođe, ukoliko je tempdb prevelika može ugroziti druge sisteme koji koriste isti disk, pa je preporuka uvek izdvajati tempdb na poseban disk na kome nije ni jedna druga korisnička baza, niti sistemski fajlovi.

Slanje mailova korišćenjem Database Mail komponente

Objavljeno: 26-03-2014 | Autor: Miloš Milenković | Kategorija: Administracija, Alati, Management Studio, T-SQL

Ознаке:

0

Database Mail je SQL Server komponenta koja omogućava developerima i administratorima slanje e-mail poruka iz SQL Server Database Engine-a. Primarna upotreba ove komponente bi trebalo da bude slanje raznih obaveštenja administratorima (u slučaju da dođe do neke greške, opterećenja ili zagušenja na serveru i sl.), ali se može koristiti i za slanje rezultata upita, obaveštavanje developera da se izvršio neki triger itd.

Ostvaruje se korišćenjem sistemske stored procedure sp_send_dbmail. Pre poziva stored procedure, potrebno je napraviti Database Mail nalog i profil koji se kasnije koriste za slanje maila. Oni sadrži podatke kao što su naziv mail servera i email adresa sa koje se šalje mail.