Kreiranje XML-a za svaki red u tabeli

Objavljeno: 01-04-2014 | Autor: Nenad Živković | Kategorija: T-SQL, Trikovi, XML

0

Nedavno smo objasnili kako se tabela ili rezultat nekog upita mogu pretvoriti u XML. Kao mala dopuna tog članka, danas ćemo prikazati i trik kako se svaki red tabele može pretvoriti u zaseban XML.

Već objašnjena sintaksa FOR XML sada se koristi unutar podupita, a kao uslov se dodaje JOIN tabele sa samom sobom:

XML za svaki red u tabeli

Kreiranje XML-a iz SQL tabele

Objavljeno: 05-02-2014 | Autor: Žana (Jovana) Baćović | Kategorija: T-SQL, XML

1

Ako želite da kreirate jednostavan XML koristeći podatke iz SQL tabele, to možete da uradite koristeći XML Path mod u FOR XML klauzuli.

Primjer: Prikazivanje svih crtanih filmova iz Kefalo baze, sa zaglavljem SpisakCrtaca možete da uradite na sledeći način:

Kreiranje XML-a sa hijerarhijom

Ukoliko želite da kreirate XML koji sadrži ugnježdene elemente, jedan od načina je da koristite AUTO mod u FOR XML klauzuli.

Primjer: